Home » 2016 » May
กีฬา

กีฬาชักคะเย่อวิธีการเล่นและประโยชน์

การเล่นกีฬาชักคะเย่อจะต้องแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน นอกจากจะตกลงกันเป็นพิเศษเช่นฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิง จะให้ฝ่ายชายมีจำนวนน้อยกว่าฝ่ายหญิงก็ได้
ฟุตบอล

การเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอล

การที่นักกีฬาเก็บตัวถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจะมีสาเหตุเนื่องจากผู้เล่นกีฬาฟุตบอลเกิดอาการบาดเจ็บและมีการฝึกซ้อมไม่เต็มที่และตัวนักกีฬาเองไม่มีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันรวมถึงสภาพจิตใจของนักกีฬาด้วย