Home » ฟุตบอล » การเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอล

การเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอล

sbobeth997

การที่นักกีฬาเก็บตัวถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจะมีสาเหตุเนื่องจากผู้เล่นกีฬาฟุตบอลเกิดอาการบาดเจ็บและมีการฝึกซ้อมไม่เต็มที่และตัวนักกีฬาเองไม่มีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันรวมถึงสภาพจิตใจของนักกีฬาด้วย

การเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอลเพื่อให้นักกีฬาได้พักเนื่องจากมีการแข่งขันติดต่อกันหลายนัดดังนั้นจึงต้องมีการเก็บตัวนักกีฬาฟุตบอลได้มาอยู่รวมกันเพื่อให้กีฬาฟุตบอลมีความรักและสามัคคีกันมีความพร้อมเพียงและยังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นทีมเพื่อมีการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างการฝึกซ้อมนั้นไม่หนักจนเกินไปเพื่อเป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บของนักกีฬาฟุตบอลได้การเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต้องมีการบำรุงร่างกายอยู่สม่ำเสมอเพื่อที่จะเป็นการเก็บตัวอย่างสมบูรณ์

หลักในการเก็บตัวของนักกีฬาฟุตบอล โค้ชและผู้ช่วยโค้ชจะต้องมีการบอกหรือเป็นการประกาศให้นักกีฬาฟุตบอลได้ทราบอย่างน้อย 1  สัปดาห์เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลทุกคนได้มีการเตรียมตัวและทางด้านจิตใจก่อนเข้าเก็บตัวแต่ถ้านักกีฬาฟุตบอลยังเป็นนักเรียนควรมีการทำหนังสือไปถึงผู้ปกครองเพื่อเป็นการขออนุญาตผู้ปกครองด้วยแต่ถ้าเกิดผู้ปกครองไม่อนุญาตนักกีฬาคนดังกล่าวต้องมีการมาแจ้งกับโค้ชและผู้ช่วยโค้ชหรือผู้ฝึกสอนล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเพื่อให้โค้ชและผู้ฝึกสอนมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่พัก อาหาร ยารักษาโรค รวมถึงเสื้อผ้าในการฝึกซ้อมในแต่ละวันเพื่อเป็นการแก้ไขเหตุการณ์ในวันข้างหน้าพร้อมจะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไปและที่สำคัญโค้ชและผู้ช่วยโค้ชจะต้องมีการเตรียมความรู้และความสามารถในการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเก็บตัวของนักฟุตบอลในครั้งนี้

About